ONLINE MARKETING TUDÁSANYAG VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Rhino Online Marketing Kft. által üzemeltetett https://adwords-kampany.rhino-marketing.hu  domain neveken elérhető weboldalon (a továbbiakban:
„Weboldal”) keresztül történő online marketing tudásanyagra vonatkozó felhasználási engedély biztosítására
létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a “Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyagot
vásárló felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Rhino Online Marketing Kft.
és Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A “Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyag megrendelésével a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne
foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen
ÁSZF-et nem fogadja el, a”Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyagot  nem rendelheti meg és nem használhatja.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. Az eladó a Rhino Online Marketing Kft.
Eladó adatai:
Székhely: 1119 Budapest, Albert utca 15/c
E-mail cím: info@rhino-marketing.hu
Adószám: 24903763-1-43
Cégjegyzékszám: 01-09-188424

1.2. A jelen ÁSZF a “Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyag felhasználásának engedélyezésével kapcsolatban teljes
körűen szabályozza a Rhino Online Marketing Kft és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.
1.3. Az Rhino Online Marketing Kft kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály
vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az Rhino Online Marketing Kft és a Felhasználó között, abban
az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik
ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online
együttműködés, így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.
1.4. A “Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyag Weboldalon történő megvásárlása elektronikus úton leadott megrendeléssel
lehetséges, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.
1.5. A Felek között a “Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyag felhasználásának engedélyezésére irányuló szerződés a
megrendelés Rhino Online Marketing Kft.  általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli
szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az
elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Rhino Online Marketing Kft. a
2 számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti
szerződés magyar nyelven jön létre.
1.6. A megrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért
kizárólag a Felhasználó felel. A Rhino Online Marketing Kft. kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott
adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

2. Megrendelés

2.1. A megrendelhető “Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyag árának változtatásának a jogát a Rhino Online Marketing Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Felhasználó minden esetben
azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.
2.2. Amennyiben a Weboldalon a Rhino Online Marketing Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre,
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Rhino Online Marketing Kft. nem köteles a terméket hibás áron
értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a
Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.
2.3. A Weboldalon keresztül leadott megrendelést a Rhino Online Marketing Kft. csak akkor fogadja el, ha a
Felhasználó a  Megrendelőlapon a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Rhino Online Marketing Kft.-t a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.5. A megrendelés menete
A Felhasználó előtt a Weboldal „Megrendelem” gomb megnyomása után megjelenik Megrendelő oldal. A Megrendelő lap kitöltésével
rendelheti meg a “Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyagot. A Felhasználónak meg kell adnia a Számlázási adatait, amelyet a Rhino Online Markteting bizalmasan kezel és harmadik félnek nem ad ki. A Felhasználó a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintással küldheti el a
megrendelését.

A Felhasználó a megrendelés leadásával elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról
elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása fizetési
kötelezettséget keletkeztet a Felhasználó számára.
A Rhino Online Marketing Kft. a megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a
Felhasználó által a megrendelés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés
adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a
Felhasználó bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a Rhino Online Marketing Kft. felé az
info@rhino-marketing.hu címen.A Felhasználónak a megrendelt a “Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyag vételárát a
visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra
történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor
a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül,
automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a megrendelés és nem köteles a termék
átvételére.

3. Fizetési feltételek
A Felhasználó a felhasználási engedélyért fizetendő jogdíjat a Rhino Online Marketing Kft. által elküldött megrendelést
visszaigazoló emailben írt bankszámlaszámára (10402018-50526876-85491004) történő átutalással egyenlítheti ki az
e-mail elküldését követő 3 (három) napon belül.

A jogdíj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor annak összege a Rhino Online Marketing Kft. bankszámlájára
megérkezik. A jogdíjról kiállított eredeti számlát a Rhino Online Marketing Kft, emailen küldi el a megrendelő számára.

4. Szállítási feltételek
4.1. A megrendelt Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyagot a Rhino Online Marketing Kft. a vonatkozó jogdíj megfizetését követően haladéktalanul hozzáférhetővé teszi a Felhasználó számára a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail
útján. A Rhino Online Marketing Kft. az e-mailben egy letöltési linket küld a Felhasználó részére, amelyre kattintva a
Felhasználó hozzáférhet a Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyaghoz. A Rhino Online Marketing Kft. a megvásárolt Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyag használatához szükséges szoftvert nem biztosít a Felhasználó részére.

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
5.1. Kellékszavatosság
A Felhasználó a Rhino Online Marketing Kft. hibás teljesítése esetén a Rhino Online Marketing Kft.-val szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
• Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által
választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen
hiba miatt elállásnak nincs helye.
• A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az
áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a
vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől
számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A Felhasználó kellékszavatossági igényét a Rhino Online Marketing Kft-vel szemben érvényesítheti.
A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon
belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a
Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az
általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
5.2. Termékszavatosság
Amennyiben a Rhino Online Marketing Kft. által értékesített Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyag hibás, úgy a Felhasználó, amennyiben fogyasztónak minősül – választása szerint – a 4.1. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a
hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a
Felhasználónak kell bizonyítania.
5
A gyártó (Rhino Online Marketing Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén
azonban a Felhasználó a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényt a gyártóval szemben érvényesítheti.

6. Elállási jog
6.1. A Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult
indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár
le, amikor a Felhasználó a megvásárolt Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyagot átvette. Ha a Felhasználó az elállási jogával élni
kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz
(például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:
6
Postai cím: 1119 Budapest, Albert utca 15/C
E-mail: info@rhino-marketing.hu
A Felhasználó ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási
nyilatkozat-mintát is.
A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási nyilatkozatát.
6.2. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Rhino Online Marketing Kft. visszatéríti a Felhasználó által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Rhino Online Marketing Kft. az eredeti ügylet során
alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából
kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
6.3. A Felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy az elállási jog érvényesítése után nem használja a Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyagot. A visszatérítést a Rhino Online Marketing Kft. mindaddig visszatarthatja, amíg nem kapja meg a
Felhasználó vonatkozó nyilatkozatát a jelen pontban írt elérhetőségek valamelyikére.
6.4. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmaz a Rhino Online Marketing Kft.
7. Adatvédelem
Az Rhino Online Marketing Kft. birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon
található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a
mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt.
8. Szerzői jog
8.1. A Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyag és azok minden egyes összetevője szerzői jogi védelem alá esik, amelynek
jogosultja a Rhino Online Marketing Kft. A Rhino Online Marketing Kft. A Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyag bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja.
8.2. A Rhino Online Marketing Kft. nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Felhasználónak.
A Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyagot a Felhasználó nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem
jogosult a Felhasználót a jelen ÁSZF alapján jogokat másra átruházni.
7
8.3. A megvásárolt Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyag kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális
vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő
hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy
értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá bármely részének megváltoztatása,
átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más
formában.
8.4. A Rhino Online Marketing Kft. a jelen 7. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a
Felhasználó a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Felhasználó
köteles a birtokában lévő Hirdesd magadat Youtube-n” videós oktatóanyag másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.
9. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat
9.1. A Felhasználó a Weboldallal, a Weboldalon elérhető termékekkel, leadott megrendeléseivel
kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Rhino Online Marketing Kft. ügyfélszolgálatához fordulhat melynek email címe: info@rhino-marketing.hu
9.2. A Felhasználónak a Rhino Online Marketing Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van
panasz benyújtására elektronikus úton az info@rhino-marketing.hu e-mail címen. A beérkezett
panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Felhasználó által megadott elérhetőségen a Felhasználót
írásban értesítjük az eredményről.

10. Egyebek
10.1. A Weboldalon történő vásárlás tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
10.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve
visszavonásig hatályos. A Rhino Online Marketing Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az
esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
10.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket
tárgyalások útján rendezzék.

Budapest, 2021. Január 19.
Rhino Online Marketing Kft.

Menü
Beszéljünk!